مجموعه مقالاتی پیرامون برخی از ایات قرآن

با تشکر ویژه از آقای مهدی محمد مقدسی به خاطر گردآوری این کتاب 

برای دانلود کتاب سیر السرار کلیک کنید.

m.mehdi.moghaddas@gmail.com